Tiệm tại Round Rock cần thợ tay chân nước, biết làm SNS càng tốt, bao lương hay ăn chia tùy ý. Liên lạc: 512-218-5077 (W)

Tiệm ở Roundrock - exit 251, cần thợ nail chân tay nước, FT/PT.L/L: 512-850-3674