Cần thợ bột biết wax, bao lương hoặc ăn chia, tiệm tại North Austin. Liên lạc: 512-989-6656