Cần thợ nails nam/nữ làm bột, tiệm ở Cedar Park. Xin liên lạc: 512-955-4300