Cần thợ nail, nếu có bằng facial or eyelash càng tốt và cần thợ tay chân nước nam nữ full or part-time, bao lương or ăn chia tùy khả năng. 425-346-1756

Tiệm tóc, good location, ở Federal Way cần bán. Thật lòng xin liên lạc: 253-232-4848