Cần thợ nails gấp, tay chan nước , bột, gel-shellac, wax và gắn lông mi...đông khách. (Chuyên việc gì thì làm việc ấy...) Chủ, thợ, và khách hàng hòa đồng nhã nhặn. Xin liên lạc Kim để biết chi tiết: 804-852-9069