Tiệm tại city Saint George tiểu bang Utah, cách Las Vegas 2 tiếng, cần thợ bột và tcn, dipping, vợ chồng Ok, có apt cho thợ ở riêng, và trả lương tuần, khách Mỹ trắng 100%, hiền dễ chịu và tip cao. L/L: 858-500-2777

Tiệm tại city Saint George tiểu bang Utah, cách Las Vegas 2 tiếng, cần thợ bột và tcn, dipping, vợ chồng Ok, có apt cho thợ ở riêng, và trả lương tuần, khách Mỹ trắng 100%, hiền dễ chịu và tip cao. L/L: 858-500-2777