Cần thợ nữ biết làm bột, bao lương. Tiệm ở Southlake. Xin gọi: 571-594-3324

Tiệm ở Southlake. Vùng Mỹ trắng, tiền tip cao. Cần thợ bột hoặc chân tay nước. Xin liên lạc: 817-675-0846

Tiệm nail khu South Lake cần 1 manager giỏi, làm việc full time. L/L: 571-594-3324