Cần thợ nail kinh nghiệm nam/nữ, lương $800-$1200, thợ tay chân nước kinh nghiệm $700-$900khu Mỹ trắng, tip $300 up, cách Plano 15'. L/L: 972-330-6589