Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (499) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Mansfield (2) - đổi thành phố

Cần người không cướng bận gđ giúp việc nhà ở lại đêm có phòng riêng, lương thử việc $1650 tăng lương sau 3 tháng. L/L Chi: 469-230-8325

Tiệm có 7 bàn, 7 ghế, 1 p.wax, khu Mỹ trắng, tiền rent rẻ, có income, parking rộng rãi. Tiệm cho người ở Arlington, mainfield, Grand Prairie. Thật lòng xin liên lạc: 682-205-0300