Phở Duy gần DFW Airport cần một người phụ bếp không có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn. Liên lạc Hiệp: 469-321-1518