Cần thợ nail có bằng South Carolina. Xin liên lạc: 803-474-0667