Tiệm hiện tại rất cần thợ nails, nam hay nữ cũng đều tốt, có bằng NC. Tiệm mở cửa 6 ngày, bao lượng $ 800 một tuần. Muốn biết thiêm chi tiết xin liên lạc: 828-582-3603