Cần thợ bột Nam/Nữ kinh nghiệm hoặc thợ chân tay nước. Bao lương/ăn chia tùy theo khả năng. tip hậu. Mọi chi tiết xin liên lạc: 315-405-8898 315-788-6245

Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước cũng được. Lương cao. Tiệm khu Mỹ trắng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc Tuấn: 716-499-7301