cần gấp thợ tay chân nước, biết làm gel hay bột càng tốt, ở Flowood MS, khu Mỹ trắng, tip hậu, bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng, bảo đảm lương $3K-$4K/m. Xin liên lạc Micheal: 601-919-8951 (W)