Cần thợ biết làm bột gấp. Thợ biết làm hết sẽ bao lương $1000 $ up, có chỗ ở. Tiệm ở Brookhaven Mississippi. L/L: 601-669-7736