Tiệm nails vùng Brunswick, Maryland, khách Mỹ trắng 100%, tip hậu. Tiệm có 4 bàn, 2 ghế, còn khoảng trống bỏ thêm 2 ghế. Cần snag lại với giá $27K. Xin liên lạc Kaily: 240-578-1296