Cần thợ Nails biết làm bột, và biết làm bột nhúng. Lương $900/tuần, trên ăn chia 6/4. Làm tai Maine, Có chỗ ở cho thợ ở xa. Cũng cần bán 1 tiệm Nail tại Maine. Khu Mỹ trắng 100% có thể chứng minh được income cao. Liên Lạc: 207-632-2661