Nhà hàng Việt Nam bên West Bank muốn sang, trong khu shopping Gretna, LA. Giá $70K. Xin liên lạc: 504-701-9516