Cần thợ bột, chân tay nước không cần kinh nghiệm, làm tại tiểu bang Iowa, có chỗ ở, bao lương $850/w trên ăn chia. Xin liên lạc: 319-573-7902