Tiệm ở Thành phố Indiana cần thợ biết làm bột gấp. Bao lương $1,000/tuần hoặc hơn ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa. L/L Quỳnh Anh: 260-444-1108