Tiệm khu Mỹ trắng, đang đông khách, tip cao. Cần thợ bột hoặc tay chân nước, bao lương hoặc ăn chia, có chỗ ở cho thợ ở xa, tiệm ở Indiana. 317-657-6067

Cần thợ làm ở Indiana. Có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước, bao lương $1300/ 6 ngày, có chỗ ở. Xin liên lạc: 317-435-7027