Cần thợ nails kinh nghiệm hoặc tay chân nước bao lương $4500/th trên ăn chia tuỳ theo khả năng. Khách Mỹ trắng tip cao....! 408-318-3555