Cần thợ biết làm bột, eyelashes và tay chân nước. Tiệm vùng Northlake-Tucker, cách chợ HK 10 phút. Khách nửa trắng, nửa đen. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ, không tranh giành. Xin liên lạc: 404-966-1714

Cần nhiều thợ Nữ biết làm Bột & Tay Chân Nước, biết Wax càng tốt. Tiệm trong khu chợ Rowe, 285 exit 37 Lavista Rd. Vùng Mỹ trắng, income rất cao, tips good. Xin liên lạc Kathy: 404-437-5457