Cần thợ làm tay chân nước hoặc biết làm bột càng tốt. Tiệm ở Stone Mountain. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-642-4347

Cần thợ bột và thợ tay chân nước, làm full-time/part time. Tiệm ở vùng Stone Mountain. Good income. Xin liên lạc: 770-469-0556 (W)