Nhà hàng ở Savannah GA. Cần người phụ bếp/kitchen helper. Xin liên lạc: 404-289-9016