Cần 1 cô giữ bé 10 tháng tuổi và phụ giúp ít việc nhà. Nhà ở Savannah, GA. Lương $1,000/tháng, có phòng riêng. Xin liên lạc Hồng: 912-355-8872

Cần người giữ bé 7 tháng tuổi và giúp việc nhà. Nhà ở Savannah, làm việc 6 ngày/tuần, ngủ lại nhà. Lương $1,700/tháng. Xin liên lạc: 912-220-0257

Vì lý do gđ cần sang tiệm ở Savannah. Có 10 ghế, 10 bàn, 5 thợ. Chủ hứa sẽ ở lại 1 năm. Income 250K/năm. Sẽ cho coi giấy tờ income của tiệm. Giá: 100K. XLL: 912-220-0257