Tiệm ở Roswell, khách nửa trắng, nửa đen. Có 5 bàn, 6 ghế. Tip cao. Chi tiết xin vui lòng liên lạc: 404-635-8875

Cần thợ bột và tay chân nước. Tiệm ở Holcomb Bridge, Roswell. Cách chợ Hongkong 25 phút. Nếu cần bao lương. Vùng Mỹ trắng. 678-492-2543 (C)