Cần thợ Nữ hoặc Nam làm everything. Tiệm vùng Newnan, GA. Cách chợ Trinh 35 phút (trong chợ Publix). Lương từ $3,500-$4,000/tháng trở lên. Xin liên lạc: Hiring Nail Tech Female/Male to do everything. Located in Newnan, GA. 35 miniutes from Trinh market (in Publix Market). $3,500-$4,000/month and up. Please contact: 678-900-5000