Tiệm ở Milton, 99% Mỹ trắng sang. Bảo đảm bao lương thợ vững $170-$180/ngày. Thợ tay chân nước $120-$140/ngày. Mọi chi tiết xin liên lạc Vi: 770-558-1918 (W)