Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước (part-time/full-time). Tiệm ở vùng McDonough trong khu Publix. Income cao, tip hậu. Xin liên lạc Jon hoặc Vân: 770-914-3345