Tiệm vùng Macon, khu Mỹ trắng. Cần thợ bột hoặc tay chân nước. Lương cao, tip hậu. Xin liên lạc cô Lily: 478-501-6588 (C)