Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ. Bao lương $150/ngày, hoặc ăn chia. Tiệm khu Mỹ trắng, tip rất cao, ở Kennesaw/Acworth. Có thể đón thợ trong khu chợ Hongkong. L/L: 678-343-7119