Cần gấp thợ Nam/Nữ biết làm everything, full time hoặc part time. Tiệm ở Kennesaw, Acworth GA. Khu Mỹ trắng, tip cao, income từ $3,500-$5,000/tháng tuỳ theo khả năng. Xin liên lạc: 404-425-0997

Nhà có 2 phòng cho share. Ở TP Kennesaw, GA. Ưu tiên cho sinh viên hoặc Nữ. Giá thuê $400/phòng/tháng. Bao điện, nước, internet Xin liên lạc: 404-538-1836

Nhà có 2 phòng cho share. Ở TP Kennesaw, GA. Ưu tiên cho sinh viên hoặc nữ. Giá thuê $400/phòng/tháng. Bao điện, nước, internet Xin liên lạc: