Cần thợ biết làm everything. Tiêm ở Johns Creek 141, vùng Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Xin liên lạc: 770-497-8676

Cần sang gấp tiệm tóc ở Johns Creek, khách Mỹ trắng. Giá sang: $45,000 (có thể thương lượng). Xin liên lạc: 404-345-4972