Vì không có người trông coi cần sang gấp tiệm ở Hiram. Có 8 ghế, 7 bàn. Rent $1,800. Rộng 1,100 sqft. Giá sang: 35K. Income mùa hè $25,000 trở lên, mùa đông $15,000 trở lên. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-990-0146 (C)

Cần thợ Nam/Nữ, biết làm Bột hoặc tay chân nước. Tiệm ở Hiram, GA 30141. Khu Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Thật lòng xin liên lạc Mai: 404-861-1346