Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột, chân tay nước và SNS. Tiệm làm vui vẻ, hòa đồng, cách ATL 30 phút. Xin liên lạc: 678-770-8745

Cần thợ Nam/Nữ, biết làm Bột hoặc tay chân nước. Vùng Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Thật lòng xin liên lạc Mai:

Tiệm ở Hiram, quận Paulding cần thợ bột & TCN. income $4,800-$5,800 tùy khả năng. Tiệm cách Morrow 40', Kennesaw 25'. 404-452-8828