Tiệm khu Mỹ trắng 80%. Tiền rent rẻ $1,250. Income 18K/tháng. Có 5 ghế, 5 bàn. Tiệm ở Griffin, GA. Giá sang: 45K. Xin liên lạc: 678-603-2687