Cần thợ biết làm bột và CTN. Full/Part-time. Tiệm ở Flowery Branch, exit 8-985 or exit 120-85 North. Nếu cần bao lương. XLL Duyên: 678-662-2652