Tiệm ở Douglasville, GA. Trong khu Walmart Center, Sam Club, rộng 1,500 sqft. Tiệm rất đông khách, income cao. Giá sang: 85K. Thật lòng muốn sang xin liên lạc: 770-947-3507