Tiệm ở Brunwsick, GA, rộng rãi thoáng mát (1800 sq feet), có phòng ăn, phòng wax, và phòng nghỉ. Có 6 bàn, 5 ghế, vừa được thay mới 1 năm. Nếu cần liên lạc: 678 793 1674