Tiệm ở Brunwick, GA (North of Jacksonvile 1 tiếng) cần thợ biết làm bột, nếu biết làm thêm tay chân nước càng tốt, bao lương $800-$900/6 ngày nếu hơn ăn chia. Tiệm gia đình, rộng rãi, không khí làm viêc thoải mái, có chỗ ở. Muốn tìm người làm việc lâu dài. Liên lạc: 678 793 1674

Tiệm ở Brunwick, GA, cách ALT 5 tiếng cần thợ biết làm bột, nếu biết làm thêm tay chân nước càng tốt, bao lương $800-$900/6 ngày nếu hơn ăn chia. Tiệm gia đình, rộng rãi, không khí làm viêc thoải mái, có chỗ ở. Muốn tìm người làm việc lâu dài. Liên lạc: 678 793 1674