Nhà hàng Saigon Noodle House ở Bonaire, GA. Rất đông khách. Tiệm rộng hơn 4,000 sqft. Income hơn $800,000. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 626-320-2755