Làm ở Augusta, cách Atlanta 2 tiếng, có chỗ ở. Bao lương/Ăn chia, tùy theo khả năng. Liên lạc Dũng: 706-631-7144