Tiệm vùng Athens cần thợ nail gấp. Khách Mỹ trắng 80%. Giá nail cao, chân nước từ $22-$50 and up. Bột nhúng SNS, Sola & Gel rất nhiều, giá từ $35-$50 and up. Tip hậu. Xin liên lạc Kiệt: 678-477-4930