Tiệm khu khách sang, giá nail cao. Income cao. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 954-459-5417