Cần người phụ bếp và chạy bàn cho nhà hàng Atlantic Phở ở Margate, Florida. Có chỗ ở cho người xuyên bang. Xin liên lạc An/ Cindy: 305-776-1978