Bạn có muốn làm một nơi ổn định tại Fort Myers, khách đông quanh năm không? Bạn có muốn làm một nơi lương cao $5,000 - $6,000 mà không bị tranh giành, thị phi bởi những người xung quanh không? Cuộc sống không chỉ vì tiền không, nhưng một tinh thần thoải mái an vui đó mới là cuộc sống hạnh phúc. Xin gọi để gia nhập our team (Xin vui lòng để message nếu không bắt phone) 239-297-7812