Tiệm nail vùng Clearwater, good location, rộng 1,200 SF, Mỹ trắng 100%, tiệm rất sang và đẹp, tiền rent rẻ, giá nail cao, rất dễ kiếm thợ, tiệm hiện có 6 thợ full time và 3 thợ part time.Xin liên lạc: 727-799-4607