Cần thợ gấp gấp!!!, bao lương cao, chỗ làm thoải mái dễ chịu. L/L: 707-752-1266