400 MILES FROM HOUSTON, TX. 112 ACRES. 12 CHUỒNG GÀ 50X500. XIN LIÊN LẠC BILLY: 479-227-0872

Trại gà ở Arkansas 4 chuồng 43Wx500 Tyson 54acres, 1 mobile home và 1 căn nhà cần bán gấp vì lý do sức khỏe. Thật lòng mua l/l: 682-521-7423