400 MILES FROM HOUSTON, TX. 112 ACRES. 12 CHUỒNG GÀ 50X500. XIN LIÊN LẠC BILLY: 479-227-0872