Tiệm ở vùng Woodstock, GA trên đường 575, exit 11. Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm, full time/part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Xin liên lạc:

Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm làm đủ thứ, bột Pink & White, SNS, tay chân nước, acrylic & gel color. Bao lương $900/tuần. Tiệm vùng Mỹ trắng, Woodstock. Khách sang, tip cao. Xin liên lạc: 404-512-0986