Cần thợ có kinh nghiệm, biết đủ thứ càng tốt. Vùng Woodstock, GA, khách Mỹ trắng. Income cao, tip hậu. Bao lương/ ăn chia. L/L: 703-966-6612 (C)

Cần gấp thợ làm đủ thứ và TCN. Vùng Woodstock, khu MT, tip hậu. Có thể đi chung xe ở chợ HK. Bao lương nếu cần. L/L số nhà sau 9pm: 404-248-7300 (H)