Cần thợ bột & chân tay nước làm full time. Tiệm ở Woodstock, khu Mỹ trắng. Income cao, good tip. Xin liên lạc: 440-444-5417 (C)