Cần người làm cho trại gà ở 505 Sam Batton Rd Montezuma GA 31063, có 5 chuồng. Ưu tiên cho Nam, bao chỗ ở. Lương $2,000. Cần người làm việc lâu dài. 678-759-9996