Tiệm ở vùng Miami cần thợ bột bao lương $1,200/w, có nhiều khách bột, có chỗ ở cho thợ ở xa. Liên lạc Tammy: 971-717-1272