Tiệm cần sang, tiền rent $1300. Monthly income $25,000. Xin liên lạc: 954-802-9770

Paris Nail & Spa 183rd St & 47th, Miami Garden, cần thợ biết làm bột và tay chân nước (biết làm wax và eyelash càng tốt). Lương từ $5,000 - $5,500/ tháng tùy theo khả năng. Tiệm đóng cửa thứ 2. Thật lòng xin liên lạc: 954-643-1980