Sang tiệm nail ở Melbourne trong Fresh Market Plaza (có Starbucks coming soon) khu mỹ trắng, giá nail cao. Tiệm có 16 ghế, và có Bar Lounge. Xin liên lạc Mai: 407-683-8180