Tiệm giữa Coconut Creek & Coral Springs, FL, khu Mỹ trắng, tip cao, giá cao. Cần thợ chân tay nước và thợ bột, biết wax, eyelash extension càng tốt. Bao lương $800-$1,200/ tuần tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 561-846-9309